Showing all 2 results

40

Benzocaine (2.7% w/v) + Chlorbutol (5% w/v) + Paradichlorobenzene (2% w/v) + Turpentine Oil (15% w/v) Drop

30

Benzocaine (2.7% w/v) + Chlorbutol (5% w/v) + Paradichlorobenzene (2% w/v) + Turpentine Oil (15% w/v) Drop